Matematika pre základnú školu

Definícia zlomku, geometrická interpretácia, rozšírenie zlomku, sčitovanie(odčitovanie) zlomkov, násobenie , delenie zlomkov, porovnanie zlomkov delením, 

Práca s prirodzenými číslami, delitele , násobky, deliteľnosť 2,3,4,5,6,8,9,10 , delitele čísla, rozklad na súčin čísel, prvočísla, násobky , spoločné delitele a násobky čísel, najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok, Euklidov algoritmus

prirodzené číslo, cifra, číslica, rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, susedné čísla, párne, nepárne čísla, číselná os, vzdialenosť na číselnej osi, usporiadanie čísel, zaokrúhľovanie prirodzených čísel, základné počtové operácie(sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie), 

Desatinné čísla, definícia, zobrazenie na číselnej osi, zápis , zaokrúhľovanie, vzájomná vzdialenosť, operácie s desatinnými číslami, násobenie a delenie 10, 100, 1000,...., porovnanie des. čísel,