Zhrnutie

test


xcfyh fghgg                                      fgh  kl ggjkl jkgh jkgh kjgh k kj kjfjh hfhjdjt jh djhd dj                 Available courses

    Definícia zlomku, geometrická interpretácia, rozšírenie zlomku, sčitovanie(odčitovanie) zlomkov, násobenie , delenie zlomkov, porovnanie zlomkov delením, 

    Práca s prirodzenými číslami, delitele , násobky, deliteľnosť 2,3,4,5,6,8,9,10 , delitele čísla, rozklad na súčin čísel, prvočísla, násobky , spoločné delitele a násobky čísel, najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok, Euklidov algoritmus

    prirodzené číslo, cifra, číslica, rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, susedné čísla, párne, nepárne čísla, číselná os, vzdialenosť na číselnej osi, usporiadanie čísel, zaokrúhľovanie prirodzených čísel, základné počtové operácie(sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie), 

    Desatinné čísla, definícia, zobrazenie na číselnej osi, zápis , zaokrúhľovanie, vzájomná vzdialenosť, operácie s desatinnými číslami, násobenie a delenie 10, 100, 1000,...., porovnanie des. čísel,